Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace a kontakt > GDPR

INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR

Obec Strážovice

se sídlem: Strážovice 196, 696 38 Strážovice

IČO: 00285323

(dále jen „obec“)

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. zpracovává osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti a s touto činností související (dále také jako „Osobní údaje“)
 2. Osobní údaje je Obec oprávněna zpracovávat pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
  1. Ze zákona
  2. Na základě řádného právního titulu (smlouva, odpovědnostní vztahy, kontraktační proces)
  3. Na základě souhlasu
 3. Osobní údaje budou Obcí poskytnuty dalším osobám pouze v souladu s těmito výše uvedenými právními základy dle jejich obsahu.
 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP, pokud právní řád ČR nestanoví jinak.
 5. Osobní údaje budou Obcí zpracovávány dle zákonných lhůt, po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění zákonných zejména poté archivačních povinností obce podle platných právních předpisů, případně v souladu s právním titulem, smlouvou či uděleným souhlasem.
 6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
  1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Obce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Obce, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Obec požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Obec o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Obec musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Obec již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Obec může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Obci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Obec tyto údaje předala jinému správci.
  6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Obce či pověřence (pověřenec dle čl. 37 GDPR) podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Obec Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Obce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese pověřence Mgr. Ing. Petra Zatloukala: zatloukal@aktap.cz
 8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění zákonných povinností Obce, závazků ze smlouvy, či dle Vámi odsouhlasenému účelu. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy, pokud je žádaný údaj nezbytný.
 10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování, pokud právní řád ČR nestanoví jinak.
 11. V případě, že bude Obec užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.